Tại đây, bạn có thể đóng góp bài viết cho chuyên mục "Góc nhìn bạn đọc" hoặc "Bạn đọc review". Bạn có thể sáng tạo nội dung dưới mọi hình thức (bài viết, video, podcast, ...) về mọi điều ý nghĩa mà bạn đã đọc, đã học hay trải qua trong bất kỳ hoạt động nào mang tính giáo dục. IPER sẽ giúp bạn biên tập và lựa chọn đăng tải.